Ons engagement met betrekking tot de AVP

 

Esbe International verbindt zich ertoe conform de wetgeving van kracht in België en Europa de bescherming, vertrouwelijkheid en veiligheid van persoonsgegevens van de gebruikers van haar diensten te waarborgen, alsook hun privacy te respecteren. Esbe International is een naamloze vennootschap waarvan de hoofdzetel is gevestigd te Molièrelaan 329, 1180 Brussels, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0437.985.682.

Om een juiste toepassing van de maatregelen omtrent privacy te waarborgen, heeft Esbe International een Data Protection Officer aangesteld die uw aanspreekpunt gespecialiseerd in de bescherming van persoonsgegevens zal zijn en die u kan bereiken op het adres.

In dit Handvest wordt uiteengezet hoe en waarom Esbe International gegevens, in voorkomend geval persoonsgegevens, verzamelt, de voorwaarden volgens dewelke Esbe International   deze verwerkt, alsook de voorwaarden die gelden voor hun overdracht aan derden. Esbe International verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Eerbied voor de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens is essentieel voor het verkrijgen en behouden van uw vertrouwen. Esbe International zet zich hiervoor in met behulp van haar interne procedures, beveiligde technologie en haar partners en onderaannemers.

Op uw verzoek zal Esbe International u een overzicht ter beschikking stellen van uw persoonsgegevens die in haar bezit zijn.

Bij Esbe International doen wij al het mogelijke om deze gegevens actueel te houden. Indien u hen onjuist of onvolledig acht, zullen wij de nodige aanpassingen doen.

 

Onze activiteit

 

Esbe International is een onderneming gespecialiseerd in het maken, ontwikkelen, produceren, importeren en exporteren van relatiegeschenken. Esbe International werkt enkel met bedrijven en over het algemeen met grote accounts. Daarom verwerkt Esbe International geen persoonsgegevens die inbreuk kunnen maken op de privacy. De gegevens die wij verwerken hebben enkel betrekking op producten die worden ontwikkeld en aangeboden aan klanten van Esbe International.

 

Esbe International verbindt zich ertoe de wettelijkheid van het verzamelen en verwerken van gegevens van haar klanten te controleren.

Als zodanig is de activiteit van Esbe International niet het verzamelen van persoonsgegevens. Het verzamelen van gegevens door Esbe International   gebeurt in het kader van handelsbetrekkingen zodat wij u aanbiedingen kunnen doen op uw verzoek of naar aanleiding van vergaderingen die wij met u houden. Esbe International verzamelt in geen enkel geval gegevens met betrekking tot minderjarigen.

Bovendien ziet Esbe International erop toe u in haar formulieren aan uw rechten te herinneren. Het is mogelijk dat de werking van de site of bepaalde diensten die aan u worden verstrekt, worden beïnvloed door het feit dat zij geen toegang kunnen krijgen tot alle gegevens die nodig zijn voor hun goede werking.

Doel van de verwerking en privacy

 

Esbe International verbindt zich ertoe om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, waarvan u op de hoogte bent gesteld en waarmee u heeft ingestemd. Esbe International   bewaart alleen gegevens met betrekking tot direct zakendoen met haar klanten.

Openbaarmaking en overdracht van gegevens aan derden

 

Esbe International verkoopt of onthult geen persoonlijke gegevens in haar bezit aan derden, met uitzondering van wettelijke plichten of gerechtelijke bevel.

Als Esbe International verplicht is om bepaalde verwerkingen (boekhoudkundige en administratieve verwerking zoals geannuleerde accounts, back-up in de cloud, ...) geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden, legt Esbe International aan haar onderaannemers hetzelfde respect op voor de regels met betrekking tot privacy.

Esbe International deelt u mee dat sommige van haar diensten cookies kunnen bevatten.

 

Recht van toegang, rectificatie en verzet

U heeft het recht uw gegevens in te kijken, hen te laten corrigeren en u kan kosteloos verzet aantekenen tegen hun verwerking.

Gebruik hiervoor het contactformulier op de website van Esbe International. Indien er twijfel bestaat over de identiteit van de aanvrager, houdt Esbe International zich het recht voor om hiervan bewijs te vragen.

Als u wilt dat uw gegevens niet langer worden verwerkt, zal Esbe International uw gegevens uit onze databank verwijderen. U kan zich ook verzetten tegen eender welke vorm van gebruik.

 

Bewaartermijn

Esbe International bewaart de gegevens gedurende de tijd die nodig is voor de verwerking waarvoor deze werden verzameld. Het aangekondigde doel bepaalt dus hun bewaartermijn met inachtneming van de wet, die een andere duur kan opleggen (bijvoorbeeld voor boekhoudkundige zaken).

 

Contact

 

Als u van mening bent dat Esbe International haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt, neem dan contact op met Esbe International, en wij volgen dit zo snel mogelijk op.

 

Esbe International waarborgt uw privacy